Informace o firmě Mirmecofago s.r.o.

Tato pravidla nakládání s osobními údaji přijala společnost Mirmecofago s.r.o., se sídlem Husitská 89/41, Praha 3, 130 00, IČ: 29191823, DIČ: CZ29191823 (dále jen „Správce“). Podnikatel je právnická zapsaná v obchodním rejstříku.

Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů osob, které se Správcem uzavřou kupní smlouvu v souvislosti s jeho ekonomickou činností správce nebo správcem nabízeného zboží (dále jen „kupující“).

Správce působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

Jaké údaje zpracováváme?

Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail a adresu je nutné zpracovat za účelem příjmu objednávek, poptávek pracovních pozic, poptávek na služby společnosti a jiných dotazů návštěvníků webových stránek www.pizza-zlin.cz. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu maximálně 3 let.

Pro jaké účely údaje zpracováváme?

Pro vyřízení objednávky zboží, tj. pro splnění smlouvy mezi Správcem a kupujícím, využívá Správce vaše identifikační údaje, které uvedete v rámci objednávky. Tyto údaje jsou nezbytné pro vyřízení vaší objednávky.

Pro zefektivnění komunikace, pro zjišťováni spokojenosti se službami Správce a pro řešení vašich požadavků provozuje Správce zákaznickou linku. Pro tento účel může Správce zpracovávat údaje o vašem jméně, telefonním čísle a další údaje, které sami při hovoru uvedete. Správce tyto údaje použije pro vyřízení vašeho požadavku a pokud neexistuje jiný zákonný důvod pro jejich zpracování, pak Správce tyto údaje pro jiné účely nevyužívá.

K ochraně majetku Správce může být v prostorách Správce instalován kamerový systém se záznamem, podle kterého je možné identifikovat zachycené osoby. Monitorování probíhá v rámci realizace oprávněného zájmu Správce na ochraně vlastního majetku. Příslušné prostory jsou vždy viditelně označeny.

Odvolání souhlasu

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu michal@pizza-zlin.cz.

Kdo má přístup k údajům?

V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány Správcem a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou proškoleny o zásadách správy údajů.

Jak dlouho údaje zpracováváme?

Správce zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu trvání kupní smlouvy a po dobu tří let po ukončení kupní smlouvy pro případ uplatnění jakéhokoli nároku, který s kupní smlouvou souvisí. Ze zákona Správce následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

Údaje získané při využití zákaznické linky Správce zpracovává maximálně do doby vyřízení vašeho požadavku. V případech, kdy je prostřednictvím zákaznické linky učiněna objednávka zboží, jsou osobní údaje zpracovávány po celou dobu trvání kupní smlouvy a po dobu tří let po jejím ukončení.

Kamerové záznamy Správce uchovává po dobu 7 dnů od jejich pořízení, příp. po dobu řešení incidentu, který je kamerovým systém zachycen.

Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí Správce pouze v případě, že je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů nebo pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání, kterými je Správce vázána.

Jaká jsou vaše práva?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Správce a požadovat:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Bezpečnost

Správce dbá na bezpečnost vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Správce klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

Kontakt

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na Správce e-mailem na adresu michal@pizza-zlin.cz

Účinnost

Tato pravidla jsou účinná od 25.5.2018.